Regulamin konkursu „Wymyśl hasło na opaskę tegorocznego festiwalu Fruń” na Facebooku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Freedom Universe, z siedzibą przy ul. Gdańska 125/10, 90-519 Łódź, Polska.
 2. Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Facebook i przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających konto na tej platformie.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz nie jest z nim związany.
 4. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.

§ 2. Zasady konkursu

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wymyślenie hasła na opaskę tegorocznego festiwalu Fruń.
 2. Hasło może składać się z maksymalnie 35 znaków.
 3. Prace konkursowe należy przesłać w formie komentarza pod postem konkursowym na Facebooku najpóźniej do dnia 10.05.2023 r.
 4. Zwycięzcę konkursu wyłoni trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Fundacji Freedom Universe.
 5. Prace oceniane będą zgodnie pod kątem zgodności z tematyką konkursu, zawartością merytoryczną i kreatywnością twórców.
 6. Zwycięzca konkursu otrzyma dwuosobowy bilet na cały festiwal Fruń 2023.
 7. Laureata konkursu ogłosimy do trzech dni po zakończeniu konkursu
  na profilu Fundacji Freedom Universe na Facebooku: https://www.facebook.com/FRUNfestival 

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy konkursu mają prawo do przesłania jednej pracy konkursowej.

§ 4. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator, tj. Fundacja Freedom Universe.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych z jego rozstrzygnięciem.
 3. Uczestnicy konkursu mają prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu zgodnie z przepisami RODO oraz polityką prywatności serwisu Facebook.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać poprzez wiadomość prywatną na profilu Fundacji Freedom Universe na Facebooku lub drogą mailową na adres wskazany przez Organizatora.