REGULAMIN FESTIWALU

FRUŃ FREEDOM UNIVERSE FESTIVAL

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na Terenie Festiwalu. „Teren Festiwalu” oznacza wyznaczony fragment terenu na którym przeprowadzana jest Impreza.
 2. Wstęp Uczestnika Festiwalu na teren Festiwalu odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu.
 3. Bilet na festiwal nabyć można wyłącznie za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl, pod adresem: https://zrzutka.pl/2nrcmn 
 4. Zasady dotyczące nabywania biletów reguluje regulamin nabywania biletów dostępny pod adresem: https://docs.google.com/document/d/1BXm5m5Fn5U5DTmABMkfTOC1fuPR4nYIu6LNkBnB6JqE/edit?usp=sharing 
 5. Uczestnik przed wejściem na teren festiwalu zobowiązuje się zgłosić do Recepcji i dokonać wymiany biletu na opaskę. Zamianie na opaskę podlega wyłącznie oryginalny, niewykorzystany wcześniej Bilet.
 6. Na terenie festiwalu przebywać mogą wyłącznie osoby posiadające nieuszkodzoną opaskę zamocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas całego festiwalu może korzystać tylko jedna osoba. Uszkodzenie lub zerwanie opaski powoduje utratę jej ważności.
 7. Uczestnicy festiwalu, którzy nie ukończyli 18 roku życia na Terenie Festiwalu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 8. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania Imprezy i na jej Terenie. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym.
 9. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na Terenie Imprezy.
 10. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe: broni, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, środków trujących i promieniotwórczych, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie.
 11. Po stwierdzeniu posiadania ww. przedmiotów przez organizatora osoby mogą utracić prawo wstępu na teren Festiwalu lub zostać wyproszone z terenu Festiwalu.
 12. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren wydarzenia:
  – osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  – osobom zachowującym się agresywnie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Festiwalu osób przeszkadzających innym Uczestnikom w odbiorze występów, w szczególności osób będących pod wpływem alkoholu, zachowującym się agresywnie. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 14. Uczestnikom Festiwalu zakazuje się:
  – wchodzenia i przebywania na obszarach, które nie są dopuszczone dla uczestników,
  – rozniecania ognia poza miejscami do tego przeznaczonymi,
  – zaśmiecania terenu,
  – filmowania i rejestracji wydarzenia do celów komercyjnych bez zgody organizatorów.
 15. Zbiornik wodny przyległy do terenu festiwalu nie stanowi części terenu festiwalu, nie ma statusu kąpieliska, ani miejsc przeznaczonych do kąpieli. Zaleca się, by uczestnicy nie korzystali ze zbiornika wodnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się do zaleceń nie korzystania ze zbiornika wodnego.
 16. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca.
 17. Zabrania się prowadzenia bez pozwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Festiwalu.
 18. Organizator ma prawo usunąć z Terenu Imprezy osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kwoty biletu.
 19. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Festiwalu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
 20. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze o wysokim natężeniu dźwięku, co może powodować uszkodzenia słuchu. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia na zdrowiu i słuchu osób biorących udział w wydarzeniu.
 21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie wydarzenia.
 22. Uczestnicy zobowiązują się stosować do zaleceń Organizatora.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Festiwalu, w szczególności zmian dotyczących kolejności występu poszczególnych wykonawców, godzin występu poszczególnych wykonawców, odwołania występu danego wykonawcy.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Festiwalu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania festiwalu, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Festiwalu.
 25. Jeśli wydarzenie zostanie odwołane przez organizatora, uczestnikom przysługuje zwrot kosztów biletów.
 26. Organizator nie bierze odpowiedzialności za warunki atmosferyczne i zastrzega sobie możliwość zmian w programie spowodowanych pogodą.
 27. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie spowodowanych zbyt małą ilością sprzedanych biletów.
 28. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na utrwalanie przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz dalszej eksploatacji powstałych materiałów również do celów promocyjnych/komercyjnych..
 29. Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do przestrzegania aktualnych (w trakcie trwania Festiwalu) wytycznych sanitarnych ustanowionych przez władze państwowe.
 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.